Portfolio > archives

found: artifact
found: artifact
acrylic, graphite, grout, styrofoam
3.5" x 4' x 2"
2015