Portfolio > archives

found: fresco fragment
found: fresco fragment
acrylic, graphite, dry venetian pigment, oil stick, gouache, origami paper, tile grout, styrofoam
6.5" x 10.5" x 1.5"
2015